• Users Online: 390
  • Print this page
  • Email this page

  Editorial Board

Founding Editor                                                   Editor-in-Chief
Dr S K Parashar                                                   Dr Satish Govind 

Executive Editors
Dr Rakesh Gupta
Dr K Raghu
Dr C K Ponde
Dr George Koshy

National Editorial Advisors
Dr R  Alagesan
Dr V  Amuthan
Dr A V Anjaneyulu
Dr Nitin  J Burkule
Dr H.K. Chopra
Dr Ravi R Kasliwal
Dr S K Kaushik
Dr Rajan J Manjuran
Dr J C Mohan
Dr P. Krishnam Raju
Dr Savitri  Srivastava
Dr G  Vijayraghavan
Dr S T Yavagal

Ethical Advisors
Dr K K Agarwal
Dr Shanmughasundaram
Dr Sameer Shrivastava

International Editorial Advisors
Dr Thomas Binder (Austria)
Dr Baren Chakraborty (Bangladesh)
Dr K Chandrashekharan (USA)
Dr Terrence Chua (Singapore)
Dr Thor Edvardsen (Norway)
Dr Alan G Fraser (UK)
Dr Gunasegaran  (Singapore)
Dr Gilbert Habib (France)
Dr Sanjiv Kaul (USA)
Dr Bijoy Khandheria (USA)
Dr Ithzak Kronzon (USA)
Dr Patrizio Lancellotti (Belgium)
Dr Roberto M Lang (USA)
Dr Sunil Mankad (USA)
Dr Satoshi Nakatani (Japan)
Dr Navin C Nanda (USA)
Dr Jagat Narula (USA)
Dr Jae K Oh (USA)
Dr Ahmad Omran (Saudi Arabia)
Dr Natesa G Pandian (USA)
Dr Samir K Saha (Sweden)
Dr Vajira Senaratne (Sri Lanka)
Dr Partho P Sengupta (USA)
Dr Roxy Senior (UK)

Dr James D Thomas (USA)

Dr Mani A Vannan (USA)

Dr Sudhir Wahi (Australia)

Dr C M Yu (Hong Kong) 

Dr Luigi P Badano (Italy)

Dr Reidar Winter (Sweden)

Section Editors
Adult Echocardiography
Dr Manish Bansal
Dr Ravi R Kasliwal

Pediatric Echocardiography
Dr Atul Karande
Dr Sivakumar

Adult Congenital Heart Disease
Dr S Ramakrishnan

Dr R Alagesan

Interventional Echocardiography
Dr C Rajiv
Dr Vijayaraghavan

Advanced Echocardiography & Specialized Procedures
Dr Rahul Mehrotra
Dr J C Mohan

CT, MRI, Nuclear Medicine, Vascular and Newer Modalities
Dr Vinayak Agarwal

Dr R J Manjuran

CME
Dr Aniruddha De
Dr P Krishnam Raju

Senior Editors
Dr V K Bahl
Dr Amal Bannerji
Dr Praveen Chandra
Dr Bharat Dalvi
Dr P K Deb
Dr M Durairaj
Dr Jacob Jose
Dr R KrishnaKumar
Dr P C Manoria
Dr S Radhakrishnan
Dr Anita Saxena
Dr Ashok Seth

Dr C N Manjunath
Dr I B Vijayalakshmi

Dr Vivek Jawali

Dr Devi Shetty

 

Associate Editors
Dr T M Agarwal
Dr Vinayak Agrawal
Dr Nandita Chakraborty
Dr Abhijit Chatterji
Dr Debika Chatterji
Dr Ashok Garg
Dr Gnanavelu
Dr D D Golani
Dr Hansa Gupta
Dr Atul Gupta
Dr Vidyut Jain
Dr Gaurav Kapoor
Dr K K Kapur
Dr Atul Karande
Dr Vikas Kohli
Dr Soumitra Kumar
Dr Vivek Kumar
Dr Kundel Kunhali
Dr Manivasagam
Dr Sanjay Mehrotra
Dr Simmi Minocha
Dr Sundeep Mishra
Dr S S Mishra
Dr Rekha Mishra
Dr Sanjay Mittal
Dr Rajat Mohan
Dr A K Omar
Dr Shantanu Sengupta
Dr U P Singh
Dr Sivasankaran
Dr Srikant Sola
Dr Vivek Tandon
Dr Rohit Tandon
Dr Sharad Tandon
Dr Vinod Vijan

Dr Balvir Kalra

Dr Girish Verma

Dr Chandramukhi Sunehra

Dr Prabhavathi

Mr Ashwin Venkateshvaran

 

Assistant Editor

Dr Sunil Bohra

Manuscript Editor
Dr Girish Nair

Statistical Advisor
Mr Ravi Kumar

About the journal